Placówka Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne
Statut opracowano w dniu 13.01.2023 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Nazwa Placówki brzmi: Placówka Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne
 • Placówka ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Malwowej 53
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z p6zn. zm.),
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity zgodny z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198.),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).
– Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§2 CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 • Placówka Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne jest organizatorem kształcenia ustawicznego, którego celem jest prowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz nabycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Placówka prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 • Do zadań Placówki Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne należą:

– autorskie programy,
– organizację zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów w systemie dziennym, wieczorowym, weekendowym lub w systemie łączącym wymienione formy,
– organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość E-LERNING, Webinaria
– dobór wykwalifikowanej kadry wykładowców i trenerów,
– sprawdzone metody i techniki nauczania,
– dostęp do sprzętu i materiałów dydaktycznych,
– współpraca w zakresie zdań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne,
– współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

§3 ORGAN PROWADZĄCY PLACÓWKĘ

 • Organem prowadzący Placówkę Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne jest dr n med. Marta Bogusz – Doradztwo Medyczne z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Kazimierza Wielkiego 5a/95
 • Organ prowadzący Placówkę odpowiada za jej działalność i sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Placówki
 • Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

– zapewnienie warunków do prawidłowego działania Placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
– zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w Placówce,
– wyposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
– wprowadzanie zmian w Statucie,
– decydowanie o jakości i rodzaju opłat wnoszonych przez klientów (tj. uczestników poszczególnych form kształcenia)

§4 ORGANY PLACÓWKI

Organem Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne jest Dyrektor.

§5 ZAKRES ZADAŃ ORGANÓW PLACÓWKI

Do zadań Dyrektora Placówki Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne należy:

 • organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
 • organizowanie kształcenia,
 • wyposażenie dydaktyczne Placówki,
 • rekrutacja kadry pedagogicznej,
 • określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej,
 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia,
 • nadzór nad procesem rekrutacji uczestników,
 • zatwierdzanie programów nauczania,
 • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
 • prowadzenie rejestru wydawanych certyfikatów, zaświadczeń
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej.
 • decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Ośrodka na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po
 • przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • dyrektor Placówki prezentuje katalog oferowanych zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów za pośrednictwem strony internetowej jak również za pośrednictwem ulotek, portali gospodarczych i społecznościowych. Każda
 • jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: program szkoleń i kursów, warsztatów i seminariów, adresaci, czas trwania, wydanie certyfikatu lub zaświadczenia, tryb szkolenia/ kursu do których kierowana jest oferta oraz cenę

§6 ORGANIZACJA PLACÓWKI

 • Placówka Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne organizuje kształcenie w formie kursów i szkoleń, warsztatów ,konferencji, webinariów
 • Zajęcia dydaktyczne i praktyczne będą, odbywać się w Poznaniu (60-175), ul. Malwowa 53
 • W placówce organizowane są formy kształcenia w różnych systemach nauczania, w trybie stacjonarnym oraz formy kształcenia online/webinaria
 • Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku.
 • W ramach działalności Placówki dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele.
 • Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.
 • Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy określa harmonogram zajęć przygotowywany przez Placówkę.
 • Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nie przekraczającego 8 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenia w Placówce realizowane są w systemie praktyczno-teoretycznym
 • Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik online/webinaria zapewniają:

– dostęp do webinariów, który umożliwia synchroniczną interakcję między uczestnikami a osobami prowadzącymi szkolenie,
– materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik e-learning

§7 ORGANIZATOR PLACÓWKI

Organizator Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne zapewnia:

 • programy nauczania,
 • kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzonego kształcenia,
 • odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizacje kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
 • nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Organizator Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia na którą składa się :

 • program nauczania,
 • list obecności,
 • wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
 • program zajęć edukacyjnych,
 • karty ocen szkoleń/kursów,
 • rejestr wydanych certyfikatów.

Program nauczania każdej formy kształcenia zawiera:

 • nazwy formy kształcenia,
 • czas trwania i sposób jej organizacji,
 • wymagania wstępne, jakie muszą spełniać uczestnicy,
 • cele kształcenia,
 • plan nauczania,
 • treści kształcenia,
 • wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • sposób sprawdzania efektów kształcenia.

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 • Prawa i obowiązki wykładowców oraz innych pracowników Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne wykładowca decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
 • Realizuje program nauczania i prawidłowo prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia.
 • Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość pracy dydaktycznej i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.
 • Do podstawowych obowiązków wykładowców należy:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem szkoleń/kursu przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania,
– wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z programem,
– przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia szkolenia,
– poszanowanie godności osobistej uczestników szkoleń,
– przestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych,
– stosowanie w  procesie  dydaktycznym  aktywnych  metod  nauczania  i technicznych  środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania, udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w – – zależności od potrzeb, w formach ustalonych programami nauczania,
– przygotowywanie i przekazywanie uczestnikom materiałów dydaktycznych przygotowanych zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania,
– dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń

Wykładowcy mają prawo do:

 • wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową,
 • oceny postępu słuchaczy zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania,
 • zgłaszania uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania,
 • wprowadzenia niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora placówki,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY ORAZ PRZYPADKI, W KTORYCH UCZESTNIK MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY

Uczestnik ma prawo do:

 • uzyskiwania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych
 • wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnienia i odpowiedzi,
 • otrzymywania materiałów dydaktycznych,
 • rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia – na warunkach ustalonych przez Placówkę,
 • uczestniczenia w ocenie efektywności danej formy kształcenia, przeprowadzonej w drodze badań ankietowych.

Uczestnik ma obowiązek:

 • troszczenia się o mienie Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne za zniszczone mienie uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną,
 • uiszczanie należności za kształcenie w wysokości i na warunkach określonych w ofercie szkoleniowej

Uczestnik może być skreślony z listy uczestników w przypadku:

 • nie przestrzegania regulaminu ustalonego w założeniach organizacyjno-programowych,
 • nie uiszczenia opłaty za szkolenie/kurs w terminie określonym przez organizatora.

§ 10 SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI.

Środki finansowe Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne mogą pochodzić z następujących
źródeł:

 • z opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń/kursów lub inne podmioty kierujące uczestników na szkolenia/kursy.
 • z dotacji państwowych, społecznych i prywatnych.

§ 11 ZASADY ZAPISÓW UCZESTNIKÓW NA KURSY/SZKOLENIA

Zakwalifikowanie uczestnika na dane szkolenie/kurs w Placówce następuje po:

 • stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania;
 • wpłaceniu opłaty za szkolenie/kurs w całości

§ 12 PRZEPISY KOŃCOWE

 • Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje Dyrektor Placówki
 • Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stosownych tablicach umieszczonych na terenie placówki oraz stronie www.