Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

§ 1 Organizator szkoleń

Szkolenia organizuje MŁODOŚĆ dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne NIP 7651405836 z siedzibą ul. Libelta 27 lok. A18, 61-707 Poznań.

§ 2 Szkolenia

 • Organizator dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej  ⦁ https://mlodosc.com oraz https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl  
 • Aktualne informacje o dofinansowaniach znajdziesz tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl Dla województwa zachodniopomorskiego, dla województwa podlaskiego, dla województwa podkarpackiego, dla województwa opolskiego, dla województwa małopolskiego, dla województwa lubuskiego, dla województwa lubelskiego, dla województwa łódzkiego, dla województwa kujawsko-pomorskiego, dla województwa dolnośląskiego, dla województwa wielkopolskiego, dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla województwa śląskiego, dla województwa świętokrzyskiego .
 • Organizator dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
 • Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych i gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
 • W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 • Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania certyfikatu ukończenia szkolenia, jeśli uczestnik pomimo przekazanych informacji, umiejętności i wiedzy, w trakcie szkolenia, nie wykazuje znajomości tematu ani wiedzy w przedmiocie szkolenia, po jego zakończeniu.
 • Odmowa przyznania certyfikatu szkolenia nie stanowi podstawy do wnoszenia o zwrot kosztów szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wiedzy i umiejętności przekazanych podczas szkolenia na podstawie testu.
 • W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.
 • W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich przygotowanie merytoryczne, zawodowe do odbycia szkolenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie zgłoszenia na szkolenie np. przez email ⦁ mlodoscpoznan@gmail.com, kontakt@mlodosc.com, telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) pod numerem telefonu podanym na stronach internetowych lub przez social media wiadomość prywatną.
 • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość anatomii człowieka, a organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości anatomii na podstawie przeprowadzenia testu wiedzy przed szkoleniem.
 • Przesłanie zgłoszenia i rejestracja mailowa, za pośrednictwem Messengera lub telefoniczna (w tym za pośrednictwem SMS) jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty po stronie Zamawiającego. Dokonanie rejestracji w każdej z w/w form jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Szkoleń.
 • Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 • Po upływie terminu 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie niezależnie od formy zgłoszenia, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości i rodzajów zabiegów podczas trwania kursów.

§ 4 Warunki płatności

 • Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej oraz na ⦁ www.facebook.com/mmlodosc.
 • Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat i poczęstunek (przerwy kawowe, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów, wyżywienia.
 • Płatność za szkolenia należy dokonywać na w formie przelewu bankowego na konto bankowe zawarte w wystawionej fakturze w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze proforma.
 • Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 • Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
 • Organizator szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie dofinansowania przez Instytucje Finansujące.
 • W przypadku nieotrzymania dofinansowania na szkolenie zawodowe w wysokości co najmniej 70% kwoty szkolenia, zrezygnowania z innych przyczyn, nie otrzymania dofinansowania, anulacji zawartej umowy z operatorem środków, Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100% tj. pełna wartość szkolenia dla Wykonawcy usługi rozwojowej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 • Zapisując się na szkolenie kupujący niniejszym upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 • Rejestrując się na szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, która zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.
 • Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
 • Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku, gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
 • Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
 • W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
 • Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 • Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 • Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 • Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający, będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 • Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia dokonana przez Zamawiającego będącego konsumentem nie zwalnia od zapłaty. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest w takiej sytuacji do pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora (do momentu rezygnacji przez Zamawiającego) na organizację szkolenia.
 • Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7 Opieka poszkoleniowa

 • Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje 30 dniowa opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.
 • Zamawiający chcący zgłosić uwagi organizacyjne i szkoleniowe, zobowiązany jest dokonać tego w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od zakończenia szkolenia.

§ 8 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, w szczególności pozostaje firma MŁODOŚĆ dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne NIP 7651405836, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu, kod pocztowy Poznań 61-707, ul. Libelta 27 lok. A18. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności; dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia i wystawienia Faktury za szkolenie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r. do odwołania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.