Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem podmiotu leczniczego MŁODOŚĆ”, określa zasady korzystania z usług medycznych i kosmetologicznych świadczonych w podmiocie leczniczym MŁODOŚĆ dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne, zwanego dalej Gabinetem”.
 • Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-19:00 oraz w soboty od 10.00-14.00 a także inne wybrane dni tygodnia zgodnie z harmonogramem wizyt dostępnym na stronie www.mlodosc.com poza zakładką http://mlodosc.com/rejestracja/
 • Pacjenci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
 • Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 • Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt i dzieci na teren Gabinetu.

§ 2 Definicje

 • Klient/Pacjent – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 • Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient/pacjent, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 • Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 • Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 • Usługodawca – oznacza: MŁODOŚĆ dr n. med. Marta Bogusz doradztwo medyczne, NIP 765 140 58 36 Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@mlodosc.com lub mlodoscpoznan@gmail.com , numer telefonu: +48602673598, reprezentowana przez Martę Bogusz – właściciel.

§ 3 Klienci

 • Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 • Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 • Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 • Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4 Świadczone usługi

 • Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług podanym na stronie (LINK DO CENNIKA)
 • Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 • Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty oraz konieczności wniesienia opłaty zadatku w wysokości 100 PLN brutto tytułem utrzymania terminu wizyty stacjonarnej.
 • W przypadku konsultacji online wymagane jest uiszczenie pełnej płatności za konsultację online przed jej realizacją na podany numer konta/link płatności PayU.

§ 5 Rezerwacja wizyt

 • Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty bezpośrednio w gabinecie, pod nr telefonu 602 673 598, przez msg Facebook oraz za pośrednictwem aplikacji MEDFILE.
 • Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 • Jeżeli anulowanie wizyty nie nastąpi co najmniej 24h przed wizytą, zadatek za konsultację/wizytę/zabieg nie podlega zwrotowi.

§ 6 Spóźnienia

 • W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 • O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1-godzinnym.
 • Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut, w miarę możliwości bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 • W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin.
 • Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

§ 7 Płatności

 • Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 • Klient jest obowiązany do wniesienia opłaty zadatku w wysokości 100 PLN na poczet planowanej Usługi.
 • Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie http://mlodosc.com/cennik/
 • W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: gotówką, kartą płatniczą, BLIKIEM.
 • Gabinet posiada w ofercie sprzedaż Voucherów Podarunkowych. Voucher może być wypisany na wybrany zabieg, bądź określoną kwotę (jawną lub ukrytą). Termin realizacji Voucheru wynosi 90 dni od daty zakupu. Voucher nie podlega wymianie pieniężnej. Termin wizyty ustalany jest na miejscu w Gabinecie lub telefonicznie, przy czym należy uwzględnić czas ważności Voucheru. Proponujemy umawiać wizytę z wyprzedzeniem.

§ 8 Standardy pracy Gabinetu

 • Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 • Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 • Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 • Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 • Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 • W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 9 Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:

 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń  przedzabiegowych i pozabiegowych
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 10 Reklamacje

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 • Reklamacje składa się w formie pisemnej lub na adres email: kontakt@mlodosc.com
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

§ 11 Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinecie, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Gabinecie.
 • Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Gabinecie i okazywany na każdą prośbę Klienta.
 • Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.