Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Placówka Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne
Statut opracowano w dniu 13.01.2023 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Nazwa Placówki brzmi: Placówka Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne
 • Placówka ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Malwowej 53
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z p6zn. zm.),
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity zgodny z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198.),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).
– Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§2 CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 • Placówka Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne jest organizatorem kształcenia ustawicznego, którego celem jest prowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz nabycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Placówka prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 • Do zadań Placówki Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne należą:

– autorskie programy,
– organizację zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów w systemie dziennym, wieczorowym, weekendowym lub w systemie łączącym wymienione formy,
– organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość E-LERNING, Webinaria
– dobór wykwalifikowanej kadry wykładowców i trenerów,
– sprawdzone metody i techniki nauczania,
– dostęp do sprzętu i materiałów dydaktycznych,
– współpraca w zakresie zdań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne,
– współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

§3 ORGAN PROWADZĄCY PLACÓWKĘ

 • Organem prowadzący Placówkę Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne jest dr n med. Marta Bogusz – Doradztwo Medyczne z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Kazimierza Wielkiego 5a/95
 • Organ prowadzący Placówkę odpowiada za jej działalność i sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Placówki
 • Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

– zapewnienie warunków do prawidłowego działania Placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
– zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w Placówce,
– wyposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
– wprowadzanie zmian w Statucie,
– decydowanie o jakości i rodzaju opłat wnoszonych przez klientów (tj. uczestników poszczególnych form kształcenia)

§4 ORGANY PLACÓWKI

Organem Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne jest Dyrektor.

§5 ZAKRES ZADAŃ ORGANÓW PLACÓWKI

Do zadań Dyrektora Placówki Kształcenia Ustawicznego Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne należy:

 • organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
 • organizowanie kształcenia,
 • wyposażenie dydaktyczne Placówki,
 • rekrutacja kadry pedagogicznej,
 • określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej,
 • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia,
 • nadzór nad procesem rekrutacji uczestników,
 • zatwierdzanie programów nauczania,
 • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
 • prowadzenie rejestru wydawanych certyfikatów, zaświadczeń
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej.
 • decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Ośrodka na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po
 • przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • dyrektor Placówki prezentuje katalog oferowanych zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów za pośrednictwem strony internetowej jak również za pośrednictwem ulotek, portali gospodarczych i społecznościowych. Każda
 • jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: program szkoleń i kursów, warsztatów i seminariów, adresaci, czas trwania, wydanie certyfikatu lub zaświadczenia, tryb szkolenia/ kursu do których kierowana jest oferta oraz cenę

§6 ORGANIZACJA PLACÓWKI

 • Placówka Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne organizuje kształcenie w formie kursów i szkoleń, warsztatów ,konferencji, webinariów
 • Zajęcia dydaktyczne i praktyczne będą, odbywać się w Poznaniu (60-175), ul. Malwowa 53
 • W placówce organizowane są formy kształcenia w różnych systemach nauczania, w trybie stacjonarnym oraz formy kształcenia online/webinaria
 • Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku.
 • W ramach działalności Placówki dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele.
 • Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.
 • Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy określa harmonogram zajęć przygotowywany przez Placówkę.
 • Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nie przekraczającego 8 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenia w Placówce realizowane są w systemie praktyczno-teoretycznym
 • Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik online/webinaria zapewniają:

– dostęp do webinariów, który umożliwia synchroniczną interakcję między uczestnikami a osobami prowadzącymi szkolenie,
– materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik e-learning

§7 ORGANIZATOR PLACÓWKI

Organizator Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne zapewnia:

 • programy nauczania,
 • kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzonego kształcenia,
 • odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizacje kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
 • nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Organizator Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia na którą składa się :

 • program nauczania,
 • list obecności,
 • wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
 • program zajęć edukacyjnych,
 • karty ocen szkoleń/kursów,
 • rejestr wydanych certyfikatów.

Program nauczania każdej formy kształcenia zawiera:

 • nazwy formy kształcenia,
 • czas trwania i sposób jej organizacji,
 • wymagania wstępne, jakie muszą spełniać uczestnicy,
 • cele kształcenia,
 • plan nauczania,
 • treści kształcenia,
 • wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • sposób sprawdzania efektów kształcenia.

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 • Prawa i obowiązki wykładowców oraz innych pracowników Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne wykładowca decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
 • Realizuje program nauczania i prawidłowo prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia.
 • Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość pracy dydaktycznej i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.
 • Do podstawowych obowiązków wykładowców należy:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem szkoleń/kursu przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania,
– wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z programem,
– przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia szkolenia,
– poszanowanie godności osobistej uczestników szkoleń,
– przestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych,
– stosowanie w  procesie  dydaktycznym  aktywnych  metod  nauczania  i technicznych  środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania, udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w – – zależności od potrzeb, w formach ustalonych programami nauczania,
– przygotowywanie i przekazywanie uczestnikom materiałów dydaktycznych przygotowanych zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania,
– dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń

Wykładowcy mają prawo do:

 • wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową,
 • oceny postępu słuchaczy zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania,
 • zgłaszania uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania,
 • wprowadzenia niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora placówki,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY ORAZ PRZYPADKI, W KTORYCH UCZESTNIK MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY

Uczestnik ma prawo do:

 • uzyskiwania informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych
 • wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnienia i odpowiedzi,
 • otrzymywania materiałów dydaktycznych,
 • rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia – na warunkach ustalonych przez Placówkę,
 • uczestniczenia w ocenie efektywności danej formy kształcenia, przeprowadzonej w drodze badań ankietowych.

Uczestnik ma obowiązek:

 • troszczenia się o mienie Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne za zniszczone mienie uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną,
 • uiszczanie należności za kształcenie w wysokości i na warunkach określonych w ofercie szkoleniowej

Uczestnik może być skreślony z listy uczestników w przypadku:

 • nie przestrzegania regulaminu ustalonego w założeniach organizacyjno-programowych,
 • nie uiszczenia opłaty za szkolenie/kurs w terminie określonym przez organizatora.

§ 10 SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI.

Środki finansowe Placówki Kształcenia Ustawicznego – Doradztwo Medyczne – Szkolenia i Kursy Praktyczne mogą pochodzić z następujących
źródeł:

 • z opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń/kursów lub inne podmioty kierujące uczestników na szkolenia/kursy.
 • z dotacji państwowych, społecznych i prywatnych.

§ 11 ZASADY ZAPISÓW UCZESTNIKÓW NA KURSY/SZKOLENIA

Zakwalifikowanie uczestnika na dane szkolenie/kurs w Placówce następuje po:

 • stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania;
 • wpłaceniu opłaty za szkolenie/kurs w całości

§ 12 PRZEPISY KOŃCOWE

 • Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje Dyrektor Placówki
 • Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stosownych tablicach umieszczonych na terenie placówki oraz stronie www.