§ 1 Organizator szkoleń

Szkolenia organizuje MŁODOŚĆ dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne NIP 7651405836 z siedzibą ul. Libelta 27 lok. A18, 61-707 Poznań.

§ 2 Szkolenia

 • Organizator dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej  ⦁ https://mlodosc.com oraz https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl  
 • Aktualne informacje o dofinansowaniach znajdziesz tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl Dla województwa zachodniopomorskiego, dla województwa podlaskiego, dla województwa podkarpackiego, dla województwa opolskiego, dla województwa małopolskiego, dla województwa lubuskiego, dla województwa lubelskiego, dla województwa łódzkiego, dla województwa kujawsko-pomorskiego, dla województwa dolnośląskiego, dla województwa wielkopolskiego, dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla województwa śląskiego, dla województwa świętokrzyskiego .
 • Organizator dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
 • Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych i gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
 • W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 • Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania certyfikatu ukończenia szkolenia, jeśli uczestnik pomimo przekazanych informacji, umiejętności i wiedzy, w trakcie szkolenia, nie wykazuje znajomości tematu ani wiedzy w przedmiocie szkolenia, po jego zakończeniu.
 • Odmowa przyznania certyfikatu szkolenia nie stanowi podstawy do wnoszenia o zwrot kosztów szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wiedzy i umiejętności przekazanych podczas szkolenia na podstawie testu.
 • W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.
 • W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich przygotowanie merytoryczne, zawodowe do odbycia szkolenia.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie zgłoszenia na szkolenie np. przez email ⦁ mlodoscpoznan@gmail.com, kontakt@mlodosc.com, telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) pod numerem telefonu podanym na stronach internetowych lub przez social media wiadomość prywatną.
 • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość anatomii człowieka, a organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości anatomii na podstawie przeprowadzenia testu wiedzy przed szkoleniem.
 • Przesłanie zgłoszenia i rejestracja mailowa, za pośrednictwem Messengera lub telefoniczna (w tym za pośrednictwem SMS) jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty po stronie Zamawiającego. Dokonanie rejestracji w każdej z w/w form jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Szkoleń.
 • Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 • Po upływie terminu 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie niezależnie od formy zgłoszenia, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości i rodzajów zabiegów podczas trwania kursów.

§ 4 Warunki płatności

 • Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej oraz na ⦁ www.facebook.com/mmlodosc.
 • Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat i poczęstunek (przerwy kawowe, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów, wyżywienia.
 • Płatność za szkolenia należy dokonywać na w formie przelewu bankowego na konto bankowe zawarte w wystawionej fakturze w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.
 • Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze proforma.
 • Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 • Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
 • Organizator szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie dofinansowania przez Instytucje Finansujące.
 • W przypadku nieotrzymania dofinansowania na szkolenie zawodowe w wysokości co najmniej 70% kwoty szkolenia, zrezygnowania z innych przyczyn, nie otrzymania dofinansowania, anulacji zawartej umowy z operatorem środków, Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100% tj. pełna wartość szkolenia dla Wykonawcy usługi rozwojowej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 • Zapisując się na szkolenie kupujący niniejszym upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 • Rejestrując się na szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, która zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.
 • Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
 • Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku, gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
 • Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
 • W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
 • Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 • Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 • Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 • Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający, będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 • Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia dokonana przez Zamawiającego będącego konsumentem nie zwalnia od zapłaty. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest w takiej sytuacji do pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora (do momentu rezygnacji przez Zamawiającego) na organizację szkolenia.
 • Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7 Opieka poszkoleniowa

 • Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje 30 dniowa opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.
 • Zamawiający chcący zgłosić uwagi organizacyjne i szkoleniowe, zobowiązany jest dokonać tego w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od zakończenia szkolenia.

§ 8 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, w szczególności pozostaje firma MŁODOŚĆ dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne NIP 7651405836, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu, kod pocztowy Poznań 61-707, ul. Libelta 27 lok. A18. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności; dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia i wystawienia Faktury za szkolenie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r. do odwołania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.